Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden H. de Vries Installaties  BV (KvK nr 01129526 )

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: H. de Vries Installaties B.V., gevestigd te Blauwestad, hierna:'De Vries'.

Consument opdrachtgever:
de natuurlijke persoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.

Ondernemer opdrachtgever:
de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.

Meer/minderwerk:
door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot bijbetaling bovenop of verlaging van de overeengekomen prijs.

Werk:
ingeval van roerende zaken, de feitelijke ter beschikkingstelling aan de opdrachtgever en ingeval van diensten, de voltooiing daarvan.

Levering:
roerende zaken, (centrale) verwarming, vloerverwarming, zonnepanelen, warmtepompen en waterontharders, verkocht en geleverd door De Vries aan de opdrachtgever.

Installatie
: diensten verricht door De Vries, ten behoeve van de installatie, onderhoud, reparatie en/of vervanging of verplaatsing van (centrale) verwarming, vloerverwarming, zonnepanelen, warmtepompen en waterontharders en andere (warmte)voorzieningen.

Artikel 2 Algemeen
2
.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Vries en opdrachtgever waarop de Vries deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop-
of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden
, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Vries en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst
3.1 De offertes van De Vries zijn geldig gedurende een termijn van maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij anders aangegeven. De Vries is slechts aan de door hem gedane offertes gebonden indien aanvaarding van de offerte binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte schriftelijk door de opdrachtgever aan hem wordt bevestigd.

3.2 De overeenkomst tussen de Vries en de opdrachtgever komt tot stand na ondertekening van de o
fferte door beide partijen of zodra De Vries een begin maakt met de uitvoering daarvan.

3
.3 Indien aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De Vries daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Vries hiermee schriftelijk akkoord gaat.
3.4 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen
, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door De Vries of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van De Vries. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door De Vries gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

3
.5 Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, is De Vries gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de totstandbrenging van de offerte in rekening te brengen, mits zij de opdrachtgever direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze kosten en op de hoogte ervan. In geval De Vries van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de opdrachtgever de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen in eigendom over op de opdrachtgever, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van De Vries.

3.6 Gedane offertes en prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever
4.1 De Opdrachtgever is gehouden De Vries tijdig alle informatie te verstrekken, welke De Vries naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Hieronder zijn in geval, maar niet uitputtend, bouwtekeningen en andere bouwkundige informatie begrepen.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan De Vries verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De Vries is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat De Vries is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Vries kenbaar behoorde te zijn.

4.3 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Vries zijn verstrekt heeft De Vries het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten - volgens de gebruikelijke tarieven van De Vries- bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 De opdrachtgever zal zorgen voor een juiste en tijdige afname en/of een juiste en tijdige uitvoering van alle installaties en toeleveringen, noodzakelijk voor het plaatsen van de installatie en/of de juiste werking van het product na installatie. Alle kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van deze verplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.5 De opdrachtgever zal in ieder geval voor eigen rekening en risico zeker stellen dat:

a. De Vries (zijn personeel) terstond na het bereiken van de plaats van installatie zijn (hun) werkzaamheden kan (kunnen) beginnen en daarmee door kan (kunnen) gaan gedurende normale werktijden en voorts buiten normale werktijden indien dit door De Vries noodzakelijk mocht worden geacht, mits De Vries de opdrachtgever daarvan tijdig in kennis heeft gesteld;

b. aan De Vries (zijn personeel) voldoende verblijfsruimte en/of voorzieningen ter beschikking worden gesteld, zoals toepasselijke wet- en regelgeving vereist;

c. de toegangswegen tot de plaats van installatie geschikt zijn voor het vereiste transport;

d. de aangewezen installatieplaats geschikt is voor opslag en installatie;

e. de noodzakelijke afsluitbare opslagruimtes voor materiaal, gereedschap en andere zaken beschikbaar worden gesteld;

f. de noodzakelijke en gebruikelijke gas, water en elektriciteit, tijdig en kosteloos en op de juiste plaats aan De Vries (zijn personeel) ter beschikking worden gesteld;

g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en in acht worden gehouden ten einde te voldoen aan voorschriften van De Vries, met name met betrekking tot de veiligheid en de toepasselijke wet- en regelgeving die ziet op het verwijderen van
bestaande installaties en het installeren van nieuwe installaties;
h. de geleverde producten bij het begin van en gedurende de installatie op de juiste plaats aanwezig zijn.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 De Vries zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.

5.2 De Vries neemt bij de uitvoering van het werk de installatievoorschriften van ATAG Select Dealer in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.

5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Vries de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.4 Het aangenomen werk en de uitvoering daarvan zijn voor rekening en risico van De Vries met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

5.5 De Vries is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen, voor zover De Vries deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

5.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Vries het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.7 Indien door De Vries of door De Vries ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door De Vries of die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.8 Opdrachtgever vrijwaart de Vries voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst en meer/minderwerk
6.1 Indien de opdrachtgever verlangt wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst te brengen, na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst, dient opdrachtgever dit schriftelijk aan De Vries te melden, vóórdat De Vries een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen De Vries en de opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat De Vries deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen.

6.2 Indien de door de opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van De Vries een deugdelijke uitvoering van overeenkomst onmogelijk maken, is de Vries gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. De Vries is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.3 Indien De Vries de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan De Vries te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de opdrachtgever ter zake de met De Vries gesloten overeenkomst.

6.4 Indien De Vries tijdens de uitvoering van de overeenkomst erachter komt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zal De Vries de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. De Vries zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten. De Vries kan geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Vries kunnen worden toegerekend.

6.5 Indien De Vries voor het overige meent dat er sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de opdrachtgever. De Vries zal de opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

6.6 De partijen zullen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de opdrachtgever niet binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van de mededeling van De Vries heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de opdrachtgever  geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan De Vries te voldoen.

Artikel 7 Levering en uitvoeringstermijn
7.1 Levering zal plaatsvinden op de dag vermeld in de orderbevestiging of in gemeenschappelijk overleg en nadat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. De door De Vries opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen.

7.2 De Vries stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis van het afronden van de werkzaamheden ten behoeve van oplevering en inspectie. Het door De Vries verrichte werk wordt als opgeleverd beschouwd indien:

a. Het werk door de opdrachtgever wordt goedgekeurd;

b. De opdrachtgever De Vries niet binnen 10 dagen na kennisgeving van oplevering voorziet van een goedkeuring (stilzwijgende aanvaarding);

c. Het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen.

7.3 Indien enige door De Vries opgegeven termijn wordt overschreden, is De Vries ter zake eerst in verzuim nadat de opdrachtgever De Vries schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de Vries een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

7.4 De levertijd is gebaseerd op de werkomstandigheden die bekend waren op het moment van het sluiten van de overeenkomst en op tijdige levering van de materialen die De Vries voor de uitvoering van de overeenkomst heeft besteld. Indien buiten de schuld van De Vries een vertraging op zou treden (i) als gevolg van een verandering in de bedoelde werkomstandigheden of (ii) als gevolg van een vertraging in de levering van materialen die tijdig voor de uitvoering van het werk zijn besteld, komen de opdrachtgever en De Vries reeds nu overeen dat de leveringstermijn wordt verlengd voor zover noodzakelijk.

7.5 Het overschrijden van de leveringstermijn zal de opdrachtgever niet het recht geven om derden opdracht te geven verplichtingen alsnog uit te voeren, zonder (i) de voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vries dan wel (ii) het overleggen van een onherroepelijk vonnis dat hiertoe strekt.

Artikel 8 Prijzen en tarieven
8.1 Tenzij de opdrachtgever consument is, zijn de door De Vries opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

8.2 Indien de opdracht op locatie bij de opdrachtgever wordt uitgevoerd zijn de kosten met betrekking tot gas, water en elektra voor rekening van de opdrachtgever.

8.3 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt alsdan berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Vries, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

8.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier (4) weken zullen de door de opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks) in rekening worden gebracht.

8.5 De Vries heeft te allen tijde het recht alle kostprijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever een consument is, heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden indien de (kost)prijsverhoging door de opdrachtnemer wordt gewenst binnen 3 maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

8.6 Elke opdrachtgever is in geval van een prijsstijging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10%gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de bevoegdheid tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de Wet.

8.7 De Vries zal de opdrachtgever schriftelijk van het voornemen tot verhoging van het vaste honorarium of uurtarief op de hoogte stellen. De Vries zal daarbij de omvang van, en de datum waarop, de prijsverhoging zal ingaan, vermelden.

8.8 Indien de opdrachtgever de door De Vries kenbaar gemaakte verhoging van het vaste honorarium of uurtarief van meer dan 10%niet wenst te aanvaarden, is de opdrachtgever gerechtigd binnen 14 dagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk te ontbinden tegen de in de kennisgeving van De Vries genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 9 Betaling
9.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door De Vries aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar.

9.3 Elke bevoegdheid van de ondernemer opdrachtgever tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

9.4 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en wordt hij over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd indien sprake is van een consument opdrachtgever en 1% rente per maand
gedurende de maanden dat de ondernemer opdrachtgever in verzuim verkeert, of de wettelijke handelsrente als die hoger is. Een deel van de maand heeft voor de berekening van de rente als een volledige maand te gelden.
9.5 Indien een opdrachtgever (consument of ondernemer) in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten, die worden berekend volgens het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012', voor rekening van voormelde opdrachtgever, onverminderd de aan De Vries overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

9.6 Indien een consument opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige en of volledige betaling zal middels een herinneringssommatie nog éénmaal een aanvullende betalingstermijn van 14 dagen worden gegund, zonder het verschuldigd worden van de buitengerechtelijke incassokosten.

9.7 In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van De Vries op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Opzegging (in geval van consumententransacties, art. 7:764BW)
10.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

10.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door consument opdrachtgever, heeft De Vries recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan De Vries zijn toe te rekenen. Voorts is consument opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan consument opdrachtgever.

10.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Vries, zal De Vries in overleg met consument opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan consument opdrachtgever toerekenbaar zijn.

10.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Vries extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan consument opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 11 Opschorting en ontbinding
11.1 Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen jegens De Vries niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is De Vries gerechtigd - onverminderd alle overige aan De Vries toekomende rechten - de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens De Vries is nagekomen.
11.2 Indien bij De Vries de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is De Vries gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft De Vries de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichting. Indien de opdrachtgever hier niet binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van De Vries aan voldoet, heeft De Vries het recht om de overeenkomst te ontbinden.
11.3 Voorts is De Vries bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien:

a. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

b. als de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

c. de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

11.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Vries op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Wanneer De Vries de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Indien De Vries aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 Indien De Vries aansprakelijk is voor directe schade jegens de ondernemer opdrachtgever, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van De Vries in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

12.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Vries aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan De Vries toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover ondernemer opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.4 De Vries is niet aansprakelijk voor enige door de ondernemer opdrachtgever (of derden) geleden ofte lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangend met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade
aan in eigendom van de ondernemer opdrachtgever of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.5 De Vries is jegens de ondernemer opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door De Vries bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van opdrachtnemer.

12.6 Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van De Vries. Een reeks van samenhangende schadegevallen! gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.

12.7 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan de ondernemer opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor "factuurbedrag" te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de ondernemer opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

12.8 De opdrachtgever vrijwaart De Vries voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door De Vries uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk
te stellen grove onzorgvuldigheid van De Vries en de opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
12.9 Indien op daken zonnepanelen worden geplaatst, geldt bij installaties met meer dan 15 zonnepanelen dat de aansprakelijkheid voor schade in verband met instorting, beschadiging of verzakking van (delen) van een gebouw niet voor rekening is van De Vries.  

Artikel 13 Overmacht
13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Vries geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Vries niet in staat is de verplichtingen na te komen.

13.3 De Vries heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat De Vries zijn verplichtingen had moeten nakomen.

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13.5 Voor zover De Vries ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Vries gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Na oplevering van het werk blijft De Vries eigenaar van de geleverde zaken tot het moment waarop de opdrachtgever de op hem rustende verplichtingen uit de overeenkomst volledig nakomt.

14.2 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is De Vries gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij de opdrachtgever op te halen. De opdrachtgever is verplicht De Vries toegang te verschaffen na het inroepen van het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 15 Garantie
15.1 Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 16 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van opdrachtnemer genoegzaam is aangetoond dat de producten niet behoorlijk functioneren (of werkzaamheden niet deugdelijk zijn verricht), zal opdrachtnemer de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren (of de werkzaamheden opnieuw uit te voeren), hetzij opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de (koop)prijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke overeenkomst door opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal opdrachtnemer ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal opdrachtnemer tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

15.2 Indien opdrachtnemer producten aan opdrachtgever aflevert welke opdrachtnemer van toeleveranciers heeft verkregen, is opdrachtnemer nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van opdrachtgever gehouden dan waarop opdrachtnemer ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken. In geval van verkoop van producten die worden verkocht onder fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie, dan is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende afzonderlijke componenten cq. onderdelen van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde producten. Eventuele noodzakelijke (de)montage- afstel- en instelkosten van de onderdelen van/aan het verkochte goed en bijkomende kosten van diensten of benodigde materialen (uren, olie, filters, e.d.) zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever.Tevens zijn alle eventuele administratie-, verzend- en leveringskosten en alle bijkomende kosten om deze fabrieksgarantie danwel onderdelengarantie bij de toeleverancier van de opdrachtnemer te bedingen volledig en zonder voorbehoud voor rekening van de opdrachtgever. Alle verzendkosten van opdrachtgever naar opdrachtnemer zijn te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.  Garantie wordt uitgesloten op slijtdelen met als enige uitzondering fabricagefouten. Onder slijtdelen wordt verstaan: producten of onderdelen van producten waarbij kwaliteitsvermindering (beschadiging, verstopping of achteruitgang) optreedt door gebruik. Er is uitsluitend garantie op de door opdrachtnemer verkochte producten indien dit ondubbelzinnig en duidelijk op de orders, opdrachten, of facturen is aangegeven.

15.3 Opdrachtnemer staat uitdrukkelijk niet in voor aanbeveling of adviezen ter zake van de installatie of het gebruik van de producten, noch staat opdrachtnemer in voor zodanige adviezen of instructies van opdrachtgever aan zijn afnemers.

15.4 De producten blijven volledig voor risico van opdrachtgever in het geval door opdrachtnemer aan de producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van opdrachtnemer en niet in redelijkheid van opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de producten voor het bovenstaande risico verzekert.

15.5 Mocht opdrachtgever eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtnemer verrichten of door anderen laten verrichten, zal opdrachtnemer niet gehouden zijn, zijn garantieverplichtingen na te komen. Tevens geldt dit indien er door opdrachtgever of gelieerde partijen ongeëigend gebruik van de goederen heeft plaatsgevonden, waaronder verstaan wordt al het gebruik waarvoor het goed redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.

15.6 Tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, geldt er geen garantie op de goederen en producten die door verkoper/opdrachtnemer worden aangeboden. De garantie die wordt verleend is in alle gevallen zgn. "Carry In - Carry Out" garantie, hetgeen inhoudt dat opdrachtgever ingeval van garantie altijd zelf zorg moet dragen voor het aanbieden van de onderdelen of producten onder garantie aan de door opdrachtnemer aangewezen beoordelende partij. En na herstel/vervanging dient opdrachtgever de goederen of producten wederom zelf op te halen op het door opdrachtnemer aangewezen geografisch adres.

 Artikel 16 Reclame Klachten
16.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de ondernemer opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan De Vries. Deze termijn van 14 dagen na ontdekking wordt voor de consument opdrachtgever verlengd tot 2 kalendermaanden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat De Vries in staat is adequaat te reageren.

16.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door De Vries geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van De Vries op te schorten.

16.3 Indien De Vries een klacht gegrond acht, is De Vries gerechtigd het ontbrekende gedeelte te leveren, de geleverde materialen te vervangen of te herstellen, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen, zulks ter keuze van De Vries.

16.4 Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat De Vries de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan De Vries kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen 12 maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen 12 maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 17 Geschillen
17.1 Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhoudingen tussen De Vries en de opdrachtgever waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar De Vries gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. De Vries heeft het recht van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.

17.2 Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

Artikel 18 Verwerking Persoonsgegevens
18.1 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

18.2 Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 19 Toepasselijk recht
19.1 Op alle rechtsverhouding tussen de Vries en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.