Disclaimer

DISCLAIMER

H DE VRIES INSTALLATIES BV EN H DE VRIES HOLDING BV
Koevenne 4          
9679 VG Scheemda


Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van (onderdelen van) de website van H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV door de bezoeker daarvan. De gelding van dit reglement wordt geacht te zijn aanvaard door het geven van enige opdracht met betrekking tot deze website na het verschijnen van de homepage daarvan.


Doel
;
Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV en haar activiteiten.


Rechten;
Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de naam en/of het logo van H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) gebruiken, anders dan voor zover dit rechtstreeks samenhangt met het oproepen en raadplegen van deze website. De rechten met betrekking tot (alle onderdelen van) deze website – waaronder begrepen opmaak, beeldelementen, tekst, foto’s e.d. – berusten uitsluitend bij H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV niet toegestaan (onderdelen van) deze website op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken. De rechten met betrekking tot alle publicaties, waarvan door middel van deze website kennis kan worden worden genomen of die door middel van deze website besteld kunnen worden – waaronder begrepen brochures, artikelen, e.d. -, berusten uitsluitend bij H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. Het is de bezoeker van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV niet toegestaan (onderdelen van) de hiervoor bedoelde publicaties op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook te (doen) vermenigvuldigen of te bewerken.


Karakter;
Deze website heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze website vormt geen aanbod van H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. Evenmin vormt het oproepen en raadplegen van deze website een opdracht aan H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de bezoeker van deze website. De inhoud van deze website alsmede de informatie die door middel van deze website kan worden verkregen kunnen dan ook niet worden beschouwd als dienstverlening ten behoeve van de bezoeker van deze website. Overigens zijn op alle van H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV afkomstige offertes en op alle aan H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV verstrekte opdrachten uitsluitend de door H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV gehanteerde Algemene voorwaarden van toepassing.


Inhoud;
H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV streven ernaar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze website. De informatie die door middel van deze website kan worden verkregen heeft een algemeen karakter en is niet toegespitst op de concrete situatie van de bezoeker van deze website, H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV  geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de hiervoor bedoelde informatie. Het verdient dan ook aanbeveling om, ingeval de door middel van deze website verkregen informatie daartoe aanleiding geeft, contact op te nemen met de heer H. de Vries of één van de medewerkers van H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV.

Werking;
H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV streven ernaar om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website. H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV heeft geen invloed op de (tele- of datacommunicatie)middelen en/of de (computer)systemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website. De websites die vanuit deze website middels links bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden zijn niet door H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV ingericht en worden ook niet door H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV onderhouden, zodat H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites. H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV streven ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur schadelijke elementen (‘virussen’), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur heeft.


Dataverkeer;
H de Vries Installaties BV en H de Vries Holding BV heeft echter geen invloed op het elektronisch dataverkeer dat plaatsvindt tussen verzendende apparatuur en ontvangende apparatuur, zodat het verstrekken van de benodigde gegevens  door middel van deze website voor risico van de desbetreffende bezoeker daarvan geschiedt.